Notrufnummern

Notrufnummern 24/7

Notrufnummern der Versicherungen 24/7

Allianz Elementar Versicherung AG

Inland: 0800 203 33 00
Ausland: +43 1 203 33 00

Email: assistance.at@allianz.com
Web: www.allianz.at

Allianz Travel Reiseversicherung

Inland: 01 525 03 245
Ausland: +43 1 525 03 245

Email: assistance.at@allianz.com
Web: www.allianz-assistance.at

Donau Versicherung AG

Inland: 050 330 333
Ausland: +43 50 330 333

Email: donau@donauversicherung.at
Web: www.donauversicherung.at

Europäische Reiseversicherung AG

Inland: 01 504 44 00
Ausland: +43 1 504 44 00

Email: schaden@europaeische.at
Web: www.eurpaeische.at

Generali Versicherung AG

Inland: 0800 20 444 00
Ausland: +43 1 20 444 00

Email: office.vlbg.at@generali.com
Web: www.generali.at

Grazer Wechselseitige Versicherung AG

Inland: 01 525 03 260
Ausland: +43 1 525 03 260

Email: service@grawe.at
Web: www.grawe.at

Merkur Versicherung AG

Inland: 0512 22 422
Ausland: +43 512 22 422

Email: merkur@merkur.at
Web: www.merkur.at

MuKi Versicherung AG

Inland: 01 364 4 364
Ausland: +43 1 364 4 364

Email: service@muki.com
Web: www.muki.com

Uniqa Versicherung AG

Inland: 0800 20 42 222
Ausland: +43 1 20 42 222

Email: schaden@uniqa.at
Web: www.uniqa.at

Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G.

Inland: 05574 412 1 412
Ausland: +43 5574 412 1 412

Email: schaden@vlv.at
Web: www.vlv.at

Wiener Städtische Versicherung AG

Inland: 050 350 355
Ausland: +43 50 350 355

Email: kundenservice@wienerstaedtische.at
Web: www.wienerstaedtische.at

Zürich Versicherung AG

Inland: 050 1255 1255
Ausland: +43 1 504 5669

Email: leistung@at.zurich.com
Web: www.zurich.at